Publications

( “*” indicates equal contribution.)
Model Sparsity Can Simplify Machine Unlearning
NeurIPS 2023 (Spotlight, acceptance rate ~3%)
Jinghan Jia*, Jiancheng Liu*, Parikshit Ram, Yuguang Yao, Gaowen Liu, Yang Liu, Pranay Sharma, Sijia Liu
Selectivity Drives Productivity: Efficient Dataset Pruning for Enhanced Transfer Learning
NeurIPS 2023
Yihua Zhang*, Yimeng Zhang*, Aochuan Chen*, Jinghan Jia, Jiancheng Liu, Gaowen Liu, Mingyi Hong, Shiyu Chang, Sijia Liu
Deep Portrait Image Completion and Extrapolation
TIP 2019
Xian Wu, Rui-Long Li, Fang-Lue Zhang, Jian-Cheng Liu, Jue Wang, Ariel Shamir, Shi-Min Hu
ChainQueen: A Real-Time Differentiable Physical Simulator for Soft Robotics
ICRA 2019
Yuanming Hu, Jiancheng Liu*, Andrew Spielberg*, Joshua B Tenenbaum, William T Freeman, Jiajun Wu, Daniela Rus, Wojciech Matusik
Delving Deep Into Coarse-to-Fine Framework for Facial Landmark Localization
CVPR 2017 Workshop
Xi Chen, Erjin Zhou, Yuchen Mo, Jiancheng Liu, Zhimin Cao

Preprints

SalUn: Empowering Machine Unlearning via Gradient-based Weight Saliency in Both Image Classification and Generation
arXiv 2023
Chongyu Fan*, Jiancheng Liu*, Yihua Zhang, Dennis Wei, Eric Wong, Sijia Liu
Can Adversarial Examples Be Parsed to Reveal Victim Model Information?
arXiv 2023
Yuguang Yao*, Jiancheng Liu*, Yifan Gong*, Xiaoming Liu, Yanzhi Wang, Xue Lin, Sijia Liu
To Generate or Not? Safety-Driven Unlearned Diffusion Models Are Still Easy To Generate Unsafe Images... For Now
arXiv 2023
Yimeng Zhang*, Jinghan Jia*, Xin Chen, Aochuan Chen, Yihua Zhang, Jiancheng Liu, Ke Ding, Sijia Liu
DeepZero: Scaling up Zeroth-Order Optimization for Deep Model Training
arXiv 2023
Aochuan Chen*, Yimeng Zhang*, Jinghan Jia, James Diffenderfer, Jiancheng Liu, Konstantinos Parasyris, Yihua Zhang, Zheng Zhang, Bhavya Kailkhura, Sijia Liu
Complex Locomotion Skill Learning via Differentiable Physics
OpenReview 2021, arXiv 2022
Jiancheng Liu*, Yu Fang*, Mingrui Zhang*, Jiasheng Zhang, Yidong Ma, Minchen Li, Yuanming Hu, Chenfanfu Jiang, Tiantian Liu

Talks

Dynamic SNodes: Flexible Run-time Creation and Deletion of Taichi Fields
Taichi Developer Conference (TaichiCon) 02, September 2021
Presenter: Jiancheng Liu
Taichi Programming Language and Differentiable Physical Simulation
USTC Summer School - Advances in Computer Graphics, July 2021
Presenter: Ye Kuang, Jiancheng Liu